Blogs samengeveegd

January 5, 2011 at 6:50 pm | Posted in Nederlands | Leave a comment
Tags: ,

Onder het plaatje heb ik rss feeds van diverse blogs en foto galerijen op het gebied van kantklossen samengevoegd in een “Yahoo! pipe”. Maak een bladwijzer van de link of voeg hem toe aan je favorieten of feedreader. Je kunt dan op één plaats de nieuwste bijdragen van de verzamelde sites volgen.

Wie van kantklosberichten of foto’s weet die in de betreffende periode geplaatst zijn die toch niet verschijnen:  laat het adres van de site achter in een reactie, zodat ik die kan toevoegen aan de verzameling.

Wie een Yahoo! account heeft kan overwegen de pipe te klonen voor bijvoorbeeld naaldkant. Let in dat geval op de technische hints in de beschrijving van de pipe.

Advertisements

Blog mashup

January 3, 2011 at 6:20 pm | Posted in English | 1 Comment
Tags: ,

Behind the image, I collected feeds of several bobbin lace blogs and photo galleries in a single “Yahoo! pipe”. Bookmark the link or add it to your favourites or feed reader. Then you can follow the latest entries of the collected sites at a single location.

If you happen to know something has been posted in the specified period and it does not show up, please drop a line so I can add the site to the collection.

With a Yahoo! id, you might consider to clone the pipe and adjust it for example for needle lace. In that case, pay attention to the technical notes in the pipe description.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.